Sistemi za centralno automatsko centralno podmazivanje mogu biti sa totalnim gubitkom maziva i sa cirkulirajućim sredstvom za podmazivanje.

Kod prve vrste, lubrikant, koji je smješten u centralnom spremniku, pumpama se kroz cjevovod doprema do tačaka podmazivanja gdje se u potpunosti troši.

Kod cirkulirajućeg sistema, kako i sama riječ kaže, lubrikant se doprema do tačaka podmazivanja, ali umjesto da se troši, poslije prolaska kroz tačku podmazivanja, filtrira se, te se ponovo vraća u sistem.

Sistemi automatskog centralnog podmazivanja sa totalnim gubitkom maziva se dijele na:

  • Jednolinijski sistem za podmazivanje
  • Dvolinijski sistem za podmazivanje
  • Progresvini sistem za podmazivanje
  • progresivni sistemi sa crikulirajućim uljem
  • hidrostatički sistemi podmazivanja (podmazivanja cirkulirajućim uljem s više kružnih tokova)

Jednolinijski automatski sistemi centralnog podmazivanja

Jednolinijski sistemi za podmazivanje su jednostavni za projektovanje, instalaciju, održavanje ili modifikaciju i namijenjeni su za isporuku relativno malih količina maziva do tačaka podmaziavanja.

Jednolinijski sistem podmazivanja radi na višim pritiscima, te lubrikant koji se koristi može biti i ulje i mast konzistencije NLGI 000 i 00.

Dvolinijski automatski sistemi centralnog podmazivanja

Dvolinijski sistemi u prvom se redu primjenjuju za podmazivanje kompleksnih aplikacija koje rade u teškim uvjetima s velikim brojem tačaka podmazivanja i dugačkim cjevovodom

Ovi sistemi projektirani su za rad s uljima i mastima konzistencije do NLGI 3.

Kontrolna jedinica upravlja radom sistema na način da po zadanoj dinamici aktivira pumpu čime se tlače glavne linije cjevovoda.

Progresivni  automatski sistemi centralnog podmazivanja

Ovi Sistemi isporučuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u cikličkom režimu, sa ili bez integrirane upravljačko-kontrolne jedinice.

Ovi sistemi projektirani su za rad s uljima i mastima konzistencije do NLGI 3, i isporučuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u cikličkom režimu, sa ili bez integrirane upravljačko-kontrolne jedinice.